Privacy verklaring

Helena Massage & Reiki

Helena Massage & Reiki, gevestigd aan Simon Vestdijk-erf 136,3315CV Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.helena-massage.nl
Simon Vestdijk-erf 136
3315CV Dordrecht
0610287639

Persoonsgegevens die wij verwerken
Helena Massage & Reiki verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (optioneel)
– Telefoonnummer
– E-mail adres (optioneel)
– Notities aangaande behandelingen (optioneel)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Helena Massage & Reiki verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om uw behandelingen te registreren en uit te kunnen voeren.
– Voor onze boekhouding (in Acumulus) wordt uw naam gekoppeld aan de factuur.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Helena Massage & Reiki bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze termijn bedraagt zeven jaar na de laatste behandelingsdatum. Deze termijn wordt wettelijk opgedragen door de belastingdienst en wordt ook gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij i.v.m. eventuele claims.

Delen van persoonsgegevens met derden
Helena Massage & Reiki verstrekt alleen gegevens aan derden op uw verzoek als dit nodig is voor een behandeling door een andere therapeut of arts of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking en opslag door derden.
Bij bezoek aan onze Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn pagina en onze website kunnen door gegevens opgeslagen worden. Voor vragen hierover verwijzen wij naar deze instanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Helena Massage & Reiki gebruikt cookies op haar website. Bij het openen van de website wordt u hierop attent gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helena Massage & Reiki en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@helena-massage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Helena Massage & Reiki wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Helena Massage & Reiki neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@helena-massage.nl

Cookiebeleid